Singletracks Mountainbiking singletracks is een onderdeel van  NTFU Wielersportbond
Email Singletracks Twitter Singletracks Facebook Singletracks
 
  S(up)port for Nature  
Home » Belangenbehartiging » S(up)port for Nature

S(up)port for nature

S(up)port for Nature is een vrijwillig natuurzorgsysteem dat voor zowel terreinbeheerders als organisatoren van sportevenementen in bos- en natuurterreinen een toegevoegde waarde kan hebben. Het is erop gericht te zorgen dat sportevenementen geen schade en overlast veroorzaken. Een terreinbeheerder kan een organisator vragen om S(up)port for Nature te gebruiken, maar organisatoren kunnen het ook vrijwillig toepassen. Het toepassen van S(up)port for Nature is overigens geen garantie voor toestemming, maar laat een terreinbeheerder wel zien dat alle mogelijke stappen zijn ondernomen om een evenement zo natuurvriendelijk mogelijk te organiseren.

S(up)port for Nature bevat twee onderdelen:

  1. Voorwaarden voor de natuurvriendelijke organisatie van het sportevenement
    Denk aan flora, fauna, afval, bewegwijzering, waarschuwen omwonenden, afschermen kwetsbare gebieden e.d.
  2. Richtlijn voor een financiële vergoeding voor de instandhouding van het gebied
    Het beheer van bos- en natuurgebieden kost veel geld en de huidige inkomstenbronnen, waaronder subsidies, dekken lang niet alle kosten. Het gevolg is dat maatregelen, die de kwaliteit van het gebied in stand houden of vergroten achterwege blijven. Beheerders zijn van mening dat sporten en recreëren tot het normale gastheerschap behoort, maar dat voor het toestaan van sportevenementen best een financiële bijdrage gevraagd kan worden voor de instandhouding van het gebied, immers, sporten en recreëren in zo’n geweldige omgeving is een voorrecht.

Het systeem biedt voor zowel organisatoren als beheerders een aantal voordelen.Voor organisatoren

Eenduidig:
S(up)port for Nature biedt voor organisatoren het voordeel dat ze vooraf precies weten aan welke voorwaarden ze minimaal moeten voldoen om in aanmerking te komen voor toestemming. Een voorbeeld van een aanvraagformulier voor een mountainbiketocht vind je hier.

Vergroten kans:
Door aan S(up)port for Nature te voldoen kan een organisator de kans op toestemming vergroten, immers schade en overlast worden tot een minimum beperkt. De druk op onze bos- en natuurterreinen neemt sterk toe. De verwachting is dat S(up)port for Nature sterk zal bijdragen in het mogelijk houden van sportevenementen in bos- en natuurterreinen in de toekomst.

Uniformiteit:
Veel terreinbeheerders zullen het systeem gebruiken, waardoor de uniformiteit in de gestelde voorwaarden sterk toeneemt. De kans op willekeur neemt hierdoor af.

Natuurwetgeving:
De Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet stellen scherpe eisen aan activiteiten in bos- en natuurterreinen. Deze eisen zijn op een begrijpelijke, integrale manier ingepast in S(up)port for Nature en levert een werkbare handleiding op.Voor beheerders

Natuurvriendelijk organiseren:
S(up)port for Nature zorgt er voor dat sportevenementen met veel aandacht voor natuur, bodem, andere bezoekers en aansprakelijkheid worden georganiseerd, waardoor schade aan het gebied en overlast voor de reguliere bezoekers tot een minimum beperkt worden.

Uniformiteit:
Doordat veel terreinbeheerders van het systeem gebruik gaan maken, zullen de richtlijnen voor organisatoren uniformer worden en weten beheerders beter van elkaar wat wel en niet wordt toegestaan.

Tijdwinst:
Een evenementenaanvraag via S(up)port for Nature wordt ingediend door middel van een standaard aanvraagformulier, hierdoor zal het beoordelen van een evenement efficiënter verlopen. Dit levert tijdswinst op, zeker als beide partijen bekend zijn met het aanvraagformulier en het systeem.

Financiële vergoeding:
Door S(up)port for Nature wordt het leveren van een financiële bijdrage voor de instandhouding van het terrein gemeengoed.

Aansprakelijkheid:
Het systeem zorgt er voor dat de aansprakelijkheden voor beide partijen duidelijk en goed geregeld zijn.

Natuurwetgeving:
De eisen uit de natuurwetgeving maken integraal onderdeel uit van S(up)port for Nature en legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de organiserende partij.

S(up)port for Nature is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, NOC*NSF, Atletiekunie, KNHS, NTFU, KNWU en Stichting Probos. Meer informatie vind je terug op www.supportfornature.nlHome
Over ons
Kalender
Trainingen
Routes
Nieuws
NTFU.nl
Fietsvrouwen.nl
Mountainbike.nl
Privacy statement  |  Disclaimer  |  Contact  |  Inloggen